Ja Jūsu sūdzība ir saistīta ar apdrošinātāja noteikto transportlīdzekļu vadītāju atbildību par CSNg rašanos, pirms to iesniedzat, zemāk minētā informācija var paskaidrot apdrošinātāja lēmumu:

  • Atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 31. panta pirmajai daļai, apdrošinātāji, kas ir apdrošinājuši CSNg iesaistīto transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesisko atbildību, ņemot vērā CSNg apstākļus, izvērtē un nosaka katras CSNg iesaistītās personas atbildību par nodarītajiem zaudējumiem.

  • Atbilstoši Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2007. gada 31. oktobra spriedumā lietā SKC – 546/2007 norādīts - „No minētās tiesību normas Senāta ieskatā skaidri izriet, ka Valsts policijas lēmums nevar tikt atzīts par vienīgo pamatu CSNg iesaistīto personu atbildības noteikšanai.” Likumdevējs ir piešķīris apdrošinātājam tiesības katrā konkrētajā gadījumā izvērtēt CSNg apstākļus.

  • Atbildības procentuālais sadalījums ir vērtējams saskaņā ar LTAB metodisko norādījumu “Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpes noteikšana” (atrodami LTAB mājaslapā www.ltab.lv sadaļā „Normatīvie akti”.

 Iepazinos, tomēr vēlos turpināt iesniegt sūdzību